گروه بندی محصولات
تخت اتاق عمل
تجهیزات کمک معلولین
 
تخت های بیمارستانی
هتلینگ بیمارستانی

محصولات » هتلینگ بیمارستانی

انواع صندلی ، پله ، سطل ، تابوره و صندلی همراه بیمار


انواع ترالی پانسمان ، ترالی اورژانس ، ترالی EKG و ....


انواع تخت معاینه ، پاراوان ، برانکار و ....


کلیه تجهیزات استیل بیمارستانی